Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. DOEL

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “GCU”) bepalen de voorwaarden waaronder de gebruikers (“Gebruiker(s)” of “U”) toegang krijgen tot de site sewanjobs.fr (de “Site”) en gebruik kunnen maken van zijn diensten. De Site wordt ter beschikking gesteld door het bedrijf SEWAN (de “Vennootschap” of “Wij”).
De toegang tot de site is afhankelijk van het respect van de gebruiker voor de GCU. Bijgevolg wordt u geacht de TOS te hebben aanvaard door op de site te surfen. Wanneer een Gebruiker solliciteert naar een vacature op de Site, bevestigt hij dat hij de TOS zonder beperking of voorbehoud aanvaardt. Als de kandidaat het niet eens is met een van de voorwaarden, is hij of zij vrij om geen gebruik te maken van onze diensten.
Wij behouden ons het recht voor om de TOS te allen tijde te wijzigen. Eenmaal gepubliceerd op de Site, treden de TOS onmiddellijk in werking.

2. DIENSTEN STELT PAR LE SITE VOOR

De Site is beschikbaar voor gebruikers:

  • informatieve inhoud over ons bedrijf, zijn teams, zijn nieuws;
  • interviews van onze medewerkers;
  • een zoekmachine die het mogelijk maakt om op basis van criteria te zoeken naar een baan;
  • baan- en stageaanbiedingen;
  • de mogelijkheid om werk- en stageaanbiedingen te delen via e-mail of via sociale netwerken;
  • de mogelijkheid om een ongevraagde aanvraag in te dienen.

3. KANDIDATUREN

De Site biedt u de mogelijkheid om te solliciteren naar een baan of stageaanbod of om een ongevraagde sollicitatie te sturen.

In beide gevallen moet u, om te solliciteren naar een baan of stage, een CV, een begeleidende brief en een formulier met informatie over uzelf indienen (voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u ons privacybeleid raadplegen.

Door te solliciteren op onze Site verbindt u zich ertoe alleen eerlijke informatie te verstrekken, in het bijzonder informatie met betrekking tot uw diploma’s en beroepservaring, en de T&C’s en de geldende wetten na te leven.

4. BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

4.1 Inhoud van de Site

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Site en het gebruik dat U ervan maakt. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, wat die ook moge zijn, die zich voordoet tijdens of in verband met het gebruik van de Site.

4.2 Telecommunicatienetwerk

Nous faisons nos meilleurs efforts pour assurer la disponibilité du Site mais ne garantissons pas qu’il fonctionne dans tout environnement d’exploitation, sur tout support,  et qu’il soit utilisable à tout moment, sans interruption ou erreur. Le Site étant en constante évolution, il est sujet à des changements ponctuels et/ou à des interruptions temporaires notamment pour des raisons de maintenance.

Vous reconnaissez et acceptez que le réseau Internet peut comporter des risques liés à l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et/ou des risques de contamination par des virus. Aussi, Nous ne pourrons être tenus responsable d’aucune perte ou altération de données et/ou des dommages que ladite perte ou altération pourraient provoquer.

4.3. Delen op sociale netwerken

De Site biedt aan om werkaanbiedingen op sociale netwerken te delen. Dit delen gebeurt onder uw verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich er bij deze gelegenheid toe om de betekenis van de inhoud niet af te leiden en het imago van ons bedrijf niet te schaden. Aangezien ons bedrijf geen redacteur is van de genoemde sociale netwerken, die onafhankelijk zijn, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die verband houden met het gebruik van deze platforms.

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Alle inhoud die op de Site verschijnt (in het bijzonder de interfaces, het ontwerp, de fotografie en de video, de teksten, het merk,…) is eigendom van ons bedrijf en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
U bent alleen bevoegd om deze elementen te vertegenwoordigen in het kader van het raadplegen van vacatures en het verzenden van een sollicitatie. Elke andere reproductie, wijziging, kopie, verspreiding of gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de Site is verboden.

6. RETENTIERECHTEN HYPERTEXE

Het maken van hyperlinks naar de Site is onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
In voorkomend geval zijn de op de Site geplaatste hyperlinks naar andere bronnen op het internet niet van toepassing op onze verantwoordelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud van andere directe of indirecte bronnen.

7. SCHORSING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE

In het geval dat u zich niet houdt aan de TOS of enige andere toepasselijke wet, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de site op te schorten voor de duur die is aangegeven in de opschortingsverklaring. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij uw toegang tot de site ook zonder enige formaliteit blokkeren.

8. INTEGRAAL BESTANDDEEL

De TOS en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.

9. WET VAN TOEPASSING EN LITIGES

De TOS wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.
In geval van geschillen komen de partijen overeen om in de eerste plaats te streven naar een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal COMPETENCE BIJ HET HOF VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOF VAN DE PARTIJEN BETREFFENDE DE GTCS WAARVOOR DE DESKUNDIGERS OF DE AANSPRAKELIJKELIJKHEID GARANTIE VERBLIJFT WORDEN.